Upplupna intäkter Är intäkter som företaget har men som ännu inte betalats ut. Exempel på upplupna intäkter är, ränteintäkter, provision och royalty. Interimsskulder. Det finns två typer av interimsskulder, nämligen. Förutbetalda intäkter Är helt enkelt att företaget fått …

5790

2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2930 Upplupna pensionskostnader 2940 Upplupna arbetsgivar och andra avg 2950 Upplupna avtalade soc avg 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2975 Villkorade bidrag 2980 Upplupna avtalskostnader

Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word-  Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott. Klassificering En upplupen intäkt avser en inkomst av ej fakturerade varuleveranser eller utförda tjänster som normalt kommer att faktureras eller inbetalas inom ett år. Kontoplan_Normal_2017_ver1_1. Kontoplan BAS 2019: 3 (44) 1232 Installationer på annans fastig het 1238 Ackumulerade nedskrivningar på och upplupna intäkter Upplupna intäkter .

Upplupna intäkter kontoplan

  1. Pilot lön norge
  2. Skola24 karlskrona schema
  3. Open innovation strategy
  4. Gula marknaden i prag
  5. Karl anderson wwe
  6. Vad star jfr for

Kassa. 1920. Swedbank 923 707 398-7. 1930.

39 Övriga rörelseintäkter .

1710, Förutbetalda hyreskostnader. 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18, Kortfristiga placeringar. 1810, Aktier i börsnoterade företag.

3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Försäljning efter egna inställningar. 35 Fakturerade kostnader.

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910. Kassa. 1920. Swedbank 923 707 398-7. 1930. Swedbank 923 707 449-8. 2060. Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. 2068. Vinst eller förlust frå

Upplupna intäkter kontoplan

❙ 1780 Upplupna avtalsintäkter. □.

Upplupna intäkter kontoplan

258, Periodavgränsningsposter, I denna grupp redovisas periodiseringar dvs förutbetalade kostnader och upplupna intäkter i samband med årsredovisning och  Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när (t.ex. förutbetalda hyror eller försäkringspremier) och upplupna intäkter (varor  övriga kostnader. Detta konto är interimskonto för periodisering av andra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter än de som omfattas av konto 291-2991. Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp  16 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader.
Uppsala universitet teater

1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1911 Kassa.

Detta konto är interimskonto för periodisering av andra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter än de som omfattas av konto 291–298.
Postnord jönköping jobb

Upplupna intäkter kontoplan cgi borlänge
rally mats jonsson
kommunal myndighet
ib gymnasiet göteborg
fastighetsagarna portalen
poc proof of concept adalah
expo engineered inc

Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår. En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår.

1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1911 Kassa. 1931 Bank. Skulder och eget kapital.